کتاب جانبی گروه Passages


 

موسسه زبانهای خارجی کیش ایر  (نمایندگی مشهد)

     کتاب های جانبی و دروس مشخص شده گروه Passages

P 1 – P 8

UNITS

LEVEL

SUPPLEMENTARY

BOOKS

19, 39, 16, 15

P 1

COLLOCATIONs

in use

 

40, 49, 13, 36

P 2

48, 30, 22, 53

 P 3

21, 17, 51, 14

 P 4

20, 18, 21, 56, 28

P 5

32, 24, 29, 25

P 6

54, 37, 60, 23

 P 7

12, 60, 31, 52, 27

 P 8

 

     P 1 – P 8

 

 

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 05138433116