اساتید برتر سال 1396

ترم اول

انسیه طالب

ترم دوم

فریده قناد

ترم سوم

بهناز علیپور

ترم چهارم

سمانه اشرافی

ترم پنجم

فریده قناد

ترم ششم

سمانه فرزام کیا